Seminar za studente RRiF VŠ

Od 17 do 30. studenog 2017.  održava se seminar Računovodstvene i porezne aktualnosti za 2017. i novosti za 2018. – priprema za izradu GFI i PD. Seminar u Zagrebu održati će se 17. studenog u hotelu Westin.

Studenti RRiF Visoke škole koji žele iskoristiti slobodan ulaz na ovaj seminar trebaju se prijaviti u studentsku referadu (EduNet-om, na mail knjiznica@rrif.hr ili osobno). Broj mjesta je ograničen.

 Približava se vrijeme kada se moraju započeti pripreme za izradu godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2017. godinu. na seminaru će se dati pregled aktualnih pitanja koja su obilježila 2017. te ukazati na novosti  koje stupaju u primjenu od početka 2018.

Okvirni program seminara

 1. Popis imovine i obveza te rješavanje inventurnih razlika
 2. Troškovi razdoblja, razgraničenje troškova i troškovi koji se kapitaliziraju:
  * troškovi kamata s povezanim osobama;
  * vrijednosna usklađenja tražbina i otpisi – računovodstveno/porezni pristup;
  * troškovi osobnih automobila;
  * troškovi rezerviranja i velikih popravaka;
  * troškovi iz „prefakturiranih“ računa;
  * troškovi popusta na računima
  * troškovi članova uprave i dr.
 3. Priznavanje prihoda u određenim slučajevima
 4. Novosti u vezi ulaska i izlaska iz sustava PDV-a
 5. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje  oporezivanja
  - osvrt na neka pitanja iz PDV-a
  - pretporez za osobne automobile i plovila u 2018.
  - reprezentacija i pretporez

6.  Priprema prijave poreza na dobitak (PD)
- osvrt na plaćanje poreza prema naplaćenim prihodima
-  priprema za sastavljanje obrasca PD – IPO

7.   Postupci kod neisplate plaća

8.  Konačni obračun plaća za 2017. i priprema za godišnju prijavu poreza na dohodak građana
(uključivo i INO-DOH)

9. Odgovori na pitanja

Početak seminara je u 9,30 sati.