ERASMUS- natječaj za mobilnost nastavnog osoblja za ak.godinu 2011/12.

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

raspisuje

NATJEČAJ

za sudjelovanje nastavnog osoblja u programu ERASMUS za ak.godinu 2011./12.

 

OPĆI DIO

Program ERASMUS sastavni je dio  Programa cjeloživotnog obrazovanja (Lifelong Learning Programme) osmišljen s ciljem jačanja Europskog prostora visokog obrazovanja i uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja.
Od ak. god. 2009./10., visokoškolske ustanove u RH imaju pravo sudjelovanja u projektima Programa cjeloživotnog obrazovanja u što je, stjecanjem Erasmus sveučilišne povelje, uključena i  RRiF Visoka škola za financijski menadžment u Zagrebu (dalje u tekstu RRiF Visoka škola).

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog osoblja RRiF Visoke škole u Zagrebu u ak. godini 2011./2012., i to radi održavanja nastave iz područja računovodstva u trajanju od 4 dana na Fakultetu za komercialne in poslovne vede, Celje.
Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnog  Erasmus sporazuma koji je RRiF Visoka škola u Zagrebu potpisala s Fakultetom za komercialne in poslovne vede, Celje.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus u  ak. godini 2011./12. može se ostvariti zaključno do 30. rujna 2012.

POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

Na natječaj se može prijaviti nastavno osoblje RRiF Visoke škole zaposleno na temelju Ugovora o radu u nastavnim, znanstveno-nastavnim ili suradničkim zvanjima. Osoba mora biti hrvatski državljanin, državljanin države sudionice Programa, osoba sa statusom izbjeglice, bez državljanstva  ili osoba sa registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.
Vanjski suradnici zaposleni na temelju Ugovora o djelu ne ispunjavaju uvjete za na natječaj.


Iznos financijske potpore – GRANTA

Pojedinačna financijska potpora za nastavno osoblje uključuje:
- dnevnice – 90 % najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije,
- stvarne putne troškove u svoti do 400 €

Putni troškovi uključuju troškove putovanja iz Republike Hrvatske do odredišta i natrag.
Refundacija putnih troškova moguća je za sljedeća prijevozna sredstva: vlak (2. razred), autobus, zrakoplov (ekonomski razred), te osobni automobil ako putovanje automobilom predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.
Pri korištenju osobnog automobila refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,20 € po prijeđenom kilometru te ostali troškovi za plaćene cestarine, tunelarine i sl. u svoti do 400 €.
Nije moguće refundirati troškove lokalnog prijevoza (prijevoz do kolodvora, zračne luke, gradski i prigradski prijevoz i sl.).
Obveza je člana nastavnog osoblja sačuvati sve originalne putne dokumente.

U izračun financijske potpore dopušteno je uključiti najviše do 2 dana provedena na putu.

80 % svote financijske potpore isplaćuje se prije odlaska na mobilnost, a ostatak od 20 % po predaji završnog izvješća.

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje istovremeno primaju dodatnu financijsku potporu u svrhu mobilnosti iz nekog od fondova Europske unije.

RRiF Visokoj školi dodijeljena je financijska potpora-grant u svrhu održavanja nastave u trajanju od 4 dana za 1 člana nastavnog osoblja u sveukupnoj svoti od 857,14 €.


Osiguranje

Nastavno osoblje obvezno je, prije odlaska u inozemstvo, sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu (obavezno) te eventualno dodatno osiguranje ako isto zahtijeva inozemna ustanova.

Prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u stranoj državi na temelju bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i strane države smatra se odgovarajućim ako ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo potrebno se o istom informirati u svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi se članu nastavnog osoblja izdala potvrda na temelju koje može ostvariti pravo na zdravstvene usluge u stranoj državi.

Polica osiguranja može se sklopiti sa osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u Republici Hrvatskoj ili državi u kojoj će se ostvariti mobilnost.

Odabir kandidata

Kandidate izabire Povjerenstvo koje imenuje Dekan.
Uvjeti za izbor su:
-    korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi,
-    način diseminacije iskustva po povratku na matičnu instituciju.

Natječajna dokumentacija

Sastavni dio ovog natječaja je Prijavni obrazac uz koji je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:
-    životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu),
-    motivacijsko pismo sa obrazloženom koristi za daljnji rad te način diseminacije stečenog iskustva.

Rok za prijavu:

•    do zaključno 22.1.2012.
Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

RRiF Visoka škola
Tajništvo
Ratkajev prolaz 8
10000 Zagreb

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene elektroničkim putem neće se razmatrati.

Osoba kojoj će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Ugovor o financijskoj potpori sa RRiF Visokom školom u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Za dodatne informacije obratiti se na:
e-mail: visoka-skola@rrif.hr

U Zagrebu, 16.1.2012.

  1. REZULTATI natječaja za sudjelovanje nastavnog osoblja u programu ERASMUS
  1. Prijavni obrazac
  2. Motivacijsko pismo
  3. Obrazac- ŽIVOTOPIS-HR
  4. Upute za izradu životopisa-HR
  5. Obrazac- ŽIVOTOPIS-ENGL
  6. Upute za izradu životopisa-ENGL